Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities:

Heerkessports : Gevestigd aan de Floralaan216 7772NV te Hardenberg onder KvK registratie:78074126

Heerkes Voetbal academie : de fysieke locatie waar de activiteiten plaatsvinden.

Deelnemer: natuurlijk persoon op wiens naam de deelname staat geregistreerd.

Inschrijving: de deelname aan een van de aangeboden pakketten door Heerkessports zoals omschreven op de website en bevestigd door de deelnemer.

Overeenkomst: De bevestigde overeenkomst van deelname aan een der pakketten van Heerkessports door de deelnemer en Heerkessports.

Artikel 2:

Het worden van deelnemer gebeurd op de volgende manier ( en ) :

 1. Het invullen van de volledige digitale registratie via het inschrijfformulier op de website van Heerkessports en het akkoord gaan met de financiële verplichtingen en de algemene voorwaarden.
 2. Het persoonlijk aanmelden tijdens een activiteit van de Heerkes Voetbal academie en het akkoord gaan  met de financiële verplichtingen en de algemene voorwaarden.

A: De deelnemer heeft het recht om binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen af te zien van de overeenkomst. Indien de deelnemer besluit af te zien van de overeenkomst en deelnemer heeft geen gebruik gemaakt van diensten dan is deze herroeping kosteloos. Als er wel gebruik is gemaakt van diensten kan Heerkessports naar rato kosten in rekening brengen.

B: De deelnemer is deelname geld verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een deelnemer kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Heerkessports.

C: Als het maximaal aantal deelnemers is bereikt kan een persoon op een wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst is niet overdraagbaar.

Artikel 4: Locaties en Tijden van de activiteiten.

A: Heerkessports bepaald de tijden en locaties waar de activiteiten plaatsvinden. Voor de Heerkes Voetbalacademie is dit bepaalt op Sportpark de Boshoek.

 B: Heerkessports is gerechtigd om geen activiteiten te plannen tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

C: Heerkessports is gerechtigd activiteiten af te gelasten ivm overmacht of slechte weersomstandigheden. Een vervangende activiteit is dan optioneel, maar geen verplichting door Heerkessports.

D: Heerkessports is gerechtigd de locatie van de activiteiten te wijzigen en zal , indien dit het geval is de deelnemers hierover informeren. Voor de Heerkes Voetbalacademie zal een eventuele locatie wijziging altijd binnen de gemeente Hardenberg plaatsvinden.

Artikel 5: Overeenkomst, Termijn en betaling.

 1.  Een overeenkomst met Heerkessports wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven tijdens de inschrijving.
 2. Alle tarieven staan vermeld in de pakketten tijdens de inschrijving en zijn tevens opvraagbaar bij Heerkessports.
 3. Betaling gebeurd via automatische incasso via de termijnen waar bij inschrijving voor is gekozen.
 4. Bij niet tijdige ontvangst door Heerkessports van verschuldigde bedragen wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien deelnemer , ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is deelnemer in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Heerkessports is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso.In dat geval is deelnemer gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5 hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 5. Indien een deelnemer naar de beoordeling van Heerkessports aantoonbaar maakt dat , op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Beëindigen Overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt automatisch aan het einde van de termijn die in de overeenkomst was vermeld.
 2. Heerkessports behoudt zich het recht voor bij ernstig onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Heerkessports, de deelnemer de toegang tot de activiteiten van Heerkessports te ontzeggen en de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uit maken van Heerkessports, is geheel op eigen risico van de deelnemer.
 • Heerkessports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Heerkessports dient de deelnemer zich eerst te wenden tot de verantwoordelijke medewerkers en in tweede instantie to de leiding van Heerkessports.

Artikel 9:

 • Heerkessports verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 • Heerkessports verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
 • De deelnemer , zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Heerkessports kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De  betreffende deelnemer  kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Heerkessports.
 • De deelnemer, zijnde een natuurlijk persoon, verleent bij inschrijving automatisch toestemming aan Heerkessports om opgenomen te worden in een mailinglijst gericht op Heerkessports gerichte berichtgeving. Hierbij bestaat op ieder moment de mogelijkheid voor lid om zich uit te schrijven van deze mailinglijst. Daarnaast verleent deelnemer toestemming voor het plaatsen van foto’s en naamsvermelding op de Heerkessports website, Facebook- of Instagram pagina.
 • De deelnemer , zijnde een natuurlijk persoon, verleent bij inschrijving automatisch toestemming aan Heerkessports voor het maken van videobeelden tijdens trainingen en wedstrijden. Deze beelden worden slechts gebruikt ter ontwikkeling van iedere deelnemer en worden niet gedeeld met derden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen.

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Heerkessports aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Heerkessports zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Heerkessports is gevestigd.

Artikel 11: Tot slot

 1. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden en de overige regels van Heerkessports te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Heerkessports.nl en op te vragen bij Heerkessports.
 3. Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Heerkessports en de deelnemer.